Ohjeet

Tietoa vesiliittymän hankinnasta Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan vahvistetulla toiminta-alueella

http://pohjois-soisalonvok.fi/wp-content/uploads/2017/10/Tietoa_vesiliittymän_hankinnasta_2017.pdf

Erityistilannesuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma on saatavilla puheenjohtajalta.

Onko tarvetta tietää putkien sijainti? Ota yhteys Pentti Erämetsään 0400-233552.

Vesiputkien sijainti on digitoitu kartta-aineistoon. Aineisto on toimitettu myös Kuopion kaupungille.

Yleisiä ohjeita:
– Vuosittain tarkasta tonttisulun toimivuus kiertämällä se kiinni ja takaisin auki.
– Varaudu talveen eristämällä kylmälle alttiit mittarit, putket, paineenalentimet jne.
– Jos poistut kiinteistöltä pitemmäksi aikaa kannattaa laittaa pääsulku kiinni.
– Kun pääsulku avataan, kiertäkää sulku täysin auki ja "vartti" takaisin. Jos suluissa ongelmia, niin olkaa yhteydessä Pentti Erämetsään.
– Kun vettä käytetään tauon jälkeen kannattaa juoksuttaa putkessa seisonut vesi pois.
– Jos havaitset maku tai värimuutoksia vedessä, juoksuta vettä, jos se ei poista ongelmaa niin kutsu Pentti ottamaan vesinäyte.

Ilmoita aina jos näet tai epäilet putkivuotoa tms. joka vaikuttaa veden jakelun turvallisuuteen.

Hyvitykset vesikatkoista

Vesikatkosta on mahdollista saada hinnanalennusta. Vesiosuuskunnan asiakkaalla on vesihuollon virheen (keskeytyksen) johdosta oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Osuuskunnan tulee virhe todeta ja tutkia täyttyykö hinnanalennuksen ehdot. Yli 12 tunnin keskeytys oikeuttaa hinnanalennukseen ja se ei edellytä asiakkaalta erillistä vaatimusta, vaan se otetaan huomioon seuraavassa laskutuksessa.

Vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaan kuuluvasta korjaus- ja huoltotyöstä aiheutuvaa keskeytystä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu etukäteen, ei pidetä em. virheenä. Myös sellainen häiriö tai vedenjakelun keskeytyminen, jota vesihuoltolaitosta ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää (ns. ylivoimainen este). Lisätietoa Pentti Erämetsä, Juha Heikkinen

Kotitalousvähennys

Verottajan ohjeen mukaan: "Kun verovelvollisen asunto tai vapaa-ajan asunto liitetään esimerkiksi sähkö-, vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- tai televerkkoon, hänen on usein suoritettava verkkoa ylläpitävälle yhteisölle liittymismaksu, jota vastaan tuo yhteisö saattaa suorittaa liittymän käyttöönoton edellyttämiä asennus- ja muita töitä.

Tällainen liittymismaksu voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen siltä osin kuin liittymismaksu on välitöntä vastiketta kunnossapito- tai perusparannustyöstä, joka on suoritettu vakituisessa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tai niiden piha-alueella. Vähennystä ei saa piha-alueen ulkopuolella tehdyn työn osalta. Vähennystä ei saa myöskään sellaisesta liittymismaksusta, joka palautetaan suorittajalle tai liittymän kulloisellekin haltijalle. Uudisrakentamiseen liittyvästä verkkoon liittymisestä ei saa vähennystä. Uudisrakentamisena pidetään töitä, jotka on tehty kahden vuoden sisällä lopputarkastuksen toimittamisesta.

Jos jo olemassa olevaan vanhaan rakennukseen, esimerkiksi kesämökkiin, asennetaan ensi kertaa vaikkapa sähkö- tai vesijohto, ei tällaista asennustyötä pidetä uudisrakentamisena. Kotitalousvähennyksen voi saada tällaisen liittymän asennustyön perusteella."

Lisää tietoa läytyy Verottajalta kohdasta kotitalousvähennyksen vero-ohjeiden kohdasta 10.8.

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalousvahennys%2842170%29#10Vhennysasunnonkunnossapito-japerusparannustynperusteella_

Verottajalta on selvitetty 3.3.2017, että osuuskunnan säännöistä johtuen (missä liittymismaksu on palautuskelpoinen) ei kotitalousvähennystä voida myöntää kotitalouksille. Tästä on ollut epätietoisuutta, koska asiaa selvitettäessä ei ole huomioitu asiaan vaikuttavia osuuskunnan sääntöjä. Lisätietoja Juha Heikkinen tai verottaja.