Ohjeet

Tietoa vesiliittymän hankinnasta Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan vahvistetulla toiminta-alueella

Erityistilannesuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma on saatavilla puheenjohtajalta.

Onko tarvetta tietää putkien sijainti? Ota yhteys isännöitsijään puh. 044-7766766

Vesiputkien sijainnit on digitoitu kartta-aineistoon. Aineisto on toimitettu myös Kuopion kaupungille.

Yleisiä ohjeita:
– Vuosittain tarkasta tonttisulun toimivuus kiertämällä se kiinni ja takaisin auki.
– Varaudu talveen eristämällä kylmälle alttiit mittarit, putket, paineenalentimet, jne.
– Jos poistut kiinteistöltä pitemmäksi aikaa kannattaa laittaa pääsulku kiinni.
– Kun pääsulku avataan, kiertäkää sulku täysin auki ja ”vartti” takaisin. Jos suluissa ongelmia, niin olkaa yhteydessä isännöitsijään.
– Kun vettä käytetään tauon jälkeen kannattaa juoksuttaa putkessa seisonut vesi pois.
– Jos havaitset maku tai värimuutoksia vedessä, juoksuta vettä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys isännöitsijään.

Ilmoita aina, jos näet tai epäilet putkivuotoa tms., joka vaikuttaa veden jakelun turvallisuuteen.

Hyvitykset vesikatkoista

Vesikatkosta on mahdollista saada hinnanalennusta. Vesiosuuskunnan asiakkaalla on vesihuollon virheen (keskeytyksen) johdosta oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Osuuskunnan tulee todeta virhe ja tutkia täyttyykö hinnanalennuksen ehdot. Yli 12 tunnin keskeytys oikeuttaa hinnanalennukseen ja se ei edellytä asiakkaalta erillistä vaatimusta, vaan se otetaan huomioon seuraavassa laskutuksessa.

Vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaan kuuluvasta korjaus- ja huoltotyöstä aiheutuvaa keskeytystä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu etukäteen, ei pidetä em. virheenä. Myös sellainen häiriö tai vedenjakelun keskeytyminen, jota vesihuoltolaitosta ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää (ns. ylivoimainen este).

Kotitalousvähennys

Katso verottajan ohjeet:
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/